Exekučné konanie

Exekútorský úrad vykonáva exekučné konanie podľa zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“). Exekučné konanie sa vykonáva na návrh osoby, ktorá disponuje nárokom na plnenie (ďalej len „oprávnený“) voči osobe, ktorá je povinná plniť (ďalej len „povinný“). Návrh musí byť písomný, podpísaný a podáva ho oprávnený na príslušnom exekútorskom úrade. Prílohou návrhu je vždy titul (ďalej len „exekučný titul“), ktorý oprávnenému priznáva určité vykonateľné právo. Exekučným titulom sa rozumie najmä súdne rozhodnutie – rozsudok, uznesenie, platobný rozkaz, ale aj rozhodnutie iného orgánu, prípadne aj notárska zápisnica, ak je vykonateľná. Exekučný titul musí byť opatrený doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Exekučný titul sa predkladá ako príloha návrhu v originále alebo v osvedčenej kópii aspoň v jednom vyhotovení a druhé vyhotovenie postačuje pripojiť aj vo fotokópii. Zároveň je potrebné zaplatiť v kolkoch poplatok za vykonanie exekúcie vo výške 16,50 €. Exekútorský úrad tento návrh s prílohami postúpi súdu, ktorý rozhodne o tom, či poverí súdneho exekútora vykonaním exekúcie. Súdny exekútor postupuje tento návrh všeobecnému súdu povinného, t.j. súdu (ďalej len „exekučný súd“), v obvode ktorého má bydlisko, sídlo, či miesto podnikania povinný. Po vydaní písomného poverenia zo strany súdu, je súdny exekútor oprávnený vykonať exekúciu niektorým zo spôsobov, ktoré upravuje Exekučný poriadok.

Ak ide o vymoženie peňažnej sumy exekúcia sa vykoná:

 1. zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
 2. prikázaním pohľadávky z účtu v banke
 3. prikázaním iných peňažných pohľadávok
 4. predajom hnuteľných vecí
 5. predajom cenných papierov
 6. predajom nehnuteľností
 7. predajom podniku
 8. príkazom na zadržanie vodičského preukazu

Ak ide o vymoženie iného ako peňažného plnenia exekúcia sa vykoná:

 1. vyprataním
 2. odobratím alebo zničením veci na náklady povinného
 3. rozdelením spoločnej veci
 4. uskutočnením prác a výkonov.

Spôsob vykonania exekúcie si volí súdny exekútor, nie oprávnený. Po vymožení nároku (peňažného alebo nepeňažného) súdny exekútor zašle vyúčtovanie exekúcie ako oprávnenému, tak aj povinnému a zároveň exekučnému súdu vráti poverenie na vykonanie exekúcie. Tým je exekučné konanie skončené.